6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký mới là 35.492 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số vốn đăng ký đầu tư tăng 21.995,5 tỷ đồng…

Long An ban hành kế hoạch phát triển nhanh, xanh và bền vững

UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển nhanh và bền vững tỉnh Long An giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 9%/năm.

Mục tiêu kế hoạch phấn đấu bảo đảm phát triển nhanh, bền vững trên cơ sở bền vững kinh tế, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, chú trọng phát triển chiều sâu; phát triển kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; gia tăng thu nhập cho người dân.

Theo đó, về kinh tế phấn đấu giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 9%/năm; trong đó, khu vực I tăng bình quân 2-2,5%/năm; khu vực II tăng bình quân 13%, khu vực III tăng bình quân 7,5-8%/năm. Năm 2030 GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt trên 180 triệu đồng. Tỷ trọng trong GRDP của khu vực nông, lâm, thủy sản khoảng 7,5%; khu vực công nghiệp – xây dựng khoảng 61,8% (riêng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt khoảng 46%-48% và tỷ trọng công nghiệp năng đạt khoảng 11%); khu vực dịch vụ khoảng 24,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,5%.

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế trên 50%. Tốc độ tăng năng suất lao động trên 10%/năm. Suất đầu tư tăng trưởng 3,5-4%/năm. Huy động vốn đầu tư xã hội thời kỳ 2021-2030 hơn 300.000 tỷ đồng.

samsung-dau-tu-long-an
Samsung đầu tư vào Long An

Phát triển mọi mặt kinh tế – xã hội – môi trường – đầu tư

Về xã hội, phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 53% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 12 huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó ít nhất 04 huyện đạt nông thôn mới nâng cao và 02 huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Dân số tăng bình quân trên 1%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 40%.

Về môi trường, tỷ lệ khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường đạt 100%. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đạt gần 100%. Bảo đảm 100% nước thải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn tương đương với chất lượng nước thải thải ra nguồn tiếp nhận dùng cho sinh hoạt.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: nâng cao chất lượng và định hướng phát triển các nhóm ngành công nghiệp xanh, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh phát triển các ngành nông nghiệp theo hướng bền vững và chất lượng cao; hỗ trợ và phát triển các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao và tận dụng lợi thế so sánh của tỉnh…

Được biết, trong thời gian vừa qua, Long An đang nổi lên là một địa phương có sức hút với nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. 6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Long An đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 32 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký mới là 35.492 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số vốn đăng ký đầu tư tăng gần 263% (tăng 21.995,5 tỷ đồng); điều chỉnh vốn cho 12 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm 4.206,1 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI), lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 39 dự án (tăng 15 dự án), vốn đầu tư cấp mới 408,5 triệu USD (tăng 162 triệu USD); điều chỉnh vốn cho 35 dự án, với vốn đầu tư tăng 64,29 triệu USD.

Về phát triển doanh nghiệp, trong 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh thành lập mới 801 doanh nghiệp (tăng 5,8% so với cùng kỳ), với tổng số vốn đăng ký 9.391 tỷ đồng (giảm 23%); giải thể 117 doanh nghiệp (tăng 17%); số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 426 doanh nghiệp (tăng 33,9%); số doanh nghiệp hoạt động trở lại 184 doanh nghiệp (tăng 9,5%).

 

TIN TỨC LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *